साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा

 

26 . रोपटे 

                                    लेखक - गेनू शिंदे 

स्वाध्याय  ( उत्तर लिहा )प्रश्न 1 ला .पहिला एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 


 1. मुले कोणता खेळ खेळत होती? 

उत्तर--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 1. मीनल ची गंमत कोण करीत होता?

 उत्तर - —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 


 1. पप्पू ने राज्य घेण्यास नकार का दिला?

 उत्तर:- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. या पाठात कोण कोण आहेत ?

उत्तर ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


प्रश्न 2 .दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे लिहा. 


 1. पप्पू खेळताना मिनलची गंमत कशी करायचा? 

उत्तर -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. पप्पू थरथर का कापत होता ?

उत्तर - —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 1. गुरुजी पप्पूला काय म्हणाले ?

उत्तर -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. पप्पूमधील कोणकोणते गुण तुम्हाला दिसतात ?

उत्तर -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. पप्पू चा कोणता गुण तुम्हाला घ्यावासा वाटतो ?

उत्तर -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


प्रश्न 3.  वाक्यात उपयोग करा. 


 1. आरंभ करणे 

उत्तर -  —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. टाळाटाळ करणे

 उत्तर - —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. धूम ठोकणे 

उत्तर -  —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


 1. पाय लटपटणे 

उत्तर -  —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. बट्ट्याबोळ होणे

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 1. आकाश ठेंगणे होणे

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. घाबरगुंडी उडणे

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     प्रश्न 4.  तुमच्याकडून एखादी चूक झाली, तर तुम्ही ती आईला कसे सांगाल? तुमची चूक तुम्ही कसे सुधाराल. 


उत्तर -  —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


प्रश्न 5. कोण कोणास म्हणाले. 

 1. आमच्या गटात नकोस तू

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. मी खाली पडलो म्हणून माझ्यावर राज्य आले असा राज्य मी घेणार नाही 

उत्तर -  —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 1. मीनलच्या लहानशा रोपट्यावर माझा पाय पडला

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 


 1. उद्या शाळेत येताना मी दोन रुपये आणणार आहे त्यांना वाढवण्याची जबाबदारी पप्पू तुझी!

उत्तर -  —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


प्रश्न 6. विरुद्ध अर्थाचे शब्द लिहा. 

 

 1. नकार x —--------------------------- 

 2. चूक x —----------------------------- 

 3. कबूल x —--------------------------- 

 4. नाजुक x—--------------------------- 


Online Test सोडवा👉👉 CLICK

26 . रोपटे 

लेखक - गेनू शिंदे 

स्वाध्याय  ( उत्तरासह )प्रश्न 1 ला .पहिला एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 


 1. एक मुले कोणता खेळ खेळत होती? 

उत्तर-  मुले शिवा शिवीचा खेळ खेळत होती. 


 1. मीनल ची गंमत कोण करीत होता?

 उत्तर -  पप्पू मीनलची गंमत करीत होता . 


 1. पप्पू ने राज्य घेण्यास नकार का दिला?

 उत्तर:-  पप्पू चिडचिडयास्वभावाचा  असल्यामुळे राज्य घेण्यास त्याने नकार दिला. 


 1. या पाठात कोण कोण आहेत ?

उत्तर - या पाठात पिंकी, मीनल, पप्पू, राहुल आणि दीक्षित गुरुजी आहेत. 


प्रश्न 2 .दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे लिहा. 


 1. पप्पू खेळताना मिनलची गंमत कशी करायचा? 

उत्तर -  खेळताना मीनल पप्पूच्या जवळ आली की,  पप्पू जोराने पळायचा,  पुन्हा शांत उभा रहायचा आणि अशाप्रकारे बराच वेळ मिनलची पप्पू  खेळताना  गंमत करायचा. 


 1. पप्पू थरथर का कापत होता ?

उत्तर - आपली  चूक कबूल  करताना पप्पू गुरूजींसमोर रडत होता.  गुरुजी खूप रागावतील असे त्याला वाटल्यामुळे पप्पू थरथर कापत होता. 


 1. गुरुजी पप्पूला काय म्हणाले ?

उत्तर - गुरुजी म्हणाले की,  तुझ्याकडून नकळत चूक झाली आहे आणि तू कबूल केली आहेस . रोप लहानचे मोठे होईपर्यंत खूप काळजी घ्यावी लागते.  तेव्हा ते मोठे होते.  तुमची  आईसुद्धा तुम्ही  लहानाचे मोठे होईपर्यंत तुम्हा सर्वांची  खूप काळजी घेते.  उद्या शाळेत येताना मी दोन रोपे आणणार आहे . त्यांना वाढवण्याची जबाबदारी पप्पू तुझी !


 1. पप्पूमधील कोणकोणते गुण तुम्हाला दिसतात ?

उत्तर - पप्पू प्रामाणिक होता.  चिडचिडा होता आणि महत्त्वाचे म्हणजे धाडसाने त्यांने  त्याची चूक कबूल केली होती यासारखे गुण पप्पूमध्ये आहेत. 


 1. पप्पू चा कोणता गुण तुम्हाला घ्यावासा वाटतो ?

उत्तर - आपण केलेली चूक प्रामाणिकपणे कबूल करण्याचं धाडस पप्पूकडे होतं हा गुण  घ्यावासा वाटतो. 


प्रश्न 3.  वाक्यात उपयोग करा. 


 1. आरंभ करणे 

उत्तर - परीक्षा जवळ आल्याने लवकरात लवकर अभ्यास करण्यास आरंभ करणे गरजेचे असते. 


 1. टाळाटाळ करणे

 उत्तर - अभ्यासाबाबत कधीही टाळाटाळ करू नये. 


 1. धूम ठोकणे 

उत्तर - पोलिसांचा अंदाज लागताच चोरांनी ढोंग ठोकली. 


 1. पाय लटपटणे 

उत्तर - गुरुजींनी अभ्यासाची विचारणा केल्यावर राजचे पाय लटपटू लागले. 


 1. बट्ट्याबोळ होणे

उत्तर - मोहन खेळायला आला की , आमच्या खेळाचा बट्ट्याबोळ करून टाकतो  . 


 1. आकाश ठेंगणे होणे

उत्तर - माझ्या हस्ताक्षराबद्दल गुरुजींनी कौतुक केल्यामुळे मला आकाश ठेंगणे वाटले. 


 1. घाबरगुंडी उडणे

उत्तर - समोर वाघ पाहून राहुलची घाबरगुंडी उडाली. 


     प्रश्न 4.  तुमच्याकडून एखादी चूक झाली, तर तुम्ही ती आईला कसे सांगाल? तुमची चूक तुम्ही कसे सुधाराल. 


उत्तर -शाई  पेनमध्ये भरताना हातातून शाईची बाटली खाली पडली आणि फुटली.   शाईचे थेंब दादाच्या शर्टवर उडाले. 

अशावेळी मी झालेली चूक कबूल करेल आणि पुन्हा असे होणार नाही याची काळजी मी घेईल असे आईला सांगेन.  शाई भरताना मी दादाकडूनच शाई  भरून घेईन. 


प्रश्न 5. कोण कोणास म्हणाले. 

 1. आमच्या गटात नकोस तू

उत्तर -असे राहुल पप्पूला म्हणाला. 


 1. मी खाली पडलो म्हणून माझ्यावर राज्य आले असा राज्य मी घेणार नाही 

उत्तर -असे पप्पू सर्वांना म्हणाला . 


 1. मीनलच्या लहानशा रोपट्यावर माझा पाय पडला

उत्तर - असे पप्पू गुरुजींना म्हणाला. 


 1. उद्या शाळेत येताना मी दोन रुपये आणणार आहे त्यांना वाढवण्याची जबाबदारी पप्पू तुझी!

उत्तर - असे गुरुजी पप्पूला म्हणाले. 


प्रश्न 6. विरुद्ध अर्थाचे शब्द लिहा. 

 

 1. नकार x होकार  

 2. चूक x बरोबर 

 3. कबूल x नाकबूल

 4. नाजुक x राठ 


Post a Comment

Previous Post Next Post