धरतीची आम्ही लेकरं


प्रश्न १ .कवितेच्या ओळी पूर्ण करा .
१)धरतीची आम्ही लेकरं ।        भाग्यवान   

२)  शेतावर जाऊया  । सांगाती गाऊया ।
रानीवनी गाती जशी    रानपाखरं    ॥

३) शाळु ,जोंधळा मोती ।चमचम चमकत्याती ।
मोत्यांची साल भरी खाऊ     भाकर          ।

४)मेहनत जिमनीवरी । केली वरीसभरी ।
आज आला फळ त्याच्या डुले            शिवार

प्रश्न २ .एका वाक्यात उत्तरे लिहा .

१)कशाचे दाणे मोत्यांप्रमाणे चमकतात ?
उत्तर - ज्वारीचे दाणे मोत्यांप्रमाणे चमकतात .

२)शेतात आनंदाने काय डोलत आहे ?
उत्तर - शेतात आनंदाने पीक डोलत आहे .

३)कवीने कोणाची लेकरे आहोत असे म्हटले आहे ?
उत्तर - कवीने मातीची भाग्यवान लेकरे आहोत असे म्हटले आहे .

४ )वर्षभर कोठे कष्ट केले आहे ?
उत्तर -वर्षभर शेतात कष्ट केले आहे .


प्रश्न ३ .पुढील शब्दांचा समानार्थी शब्द सांगा .
१)लेकरे - मुले

२)शिवार - शेत ,रान

३)धनी - मालक

४)धरती - जमीन

Post a Comment

Previous Post Next Post