साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा
४.पाणी किती खोल?
स्वाध्याय


प्रश्न १ . एका वाक्यात उत्तरे लिहा .

           १) म्हशीला काय चावता येत नव्हते ?
      उत्तर - म्हशीला कडबा चावता येत नव्हता .

           २) पाणी कमी आहे , असे कोणाचे म्हणणे होते ?
      उत्तर - पाणी कमी आहे , असे बैलकाकांचे म्हणणे होते .

           ३) झाडावरून कोण हाक मारत होते ?
       उत्तर - झाडावरून खारुताई हाक मारत होती .          ४) खारुताईची मैत्रीण पाण्यातून का वाहून गेली ?
      उत्तर - खारुताईची मैत्रीण पाण्यातून वाहून गेली ; कारण नदीला खूप पाणी होते .

         ५) नदी पार केल्यावर रेडकाने काय केले ?
     उत्तर - नदी पार केल्यावर रेडकू आनंदाने गाणे म्हणत कडबाकुट्टीच्या दिशेने गेले .

     प्रश्न २ . कोण म्हणाले व तसे का म्हणाले ते लिहा .

     १) " आता मी खरंच म्हातारी झालीय . "
    उत्तर - असे म्हैस रेडकाला म्हणाली ; कारण तिला कडबा चावता येत नव्हता .

    २) "गुडघ्याइतकंच तर पाणी आहे . आरामात जाशील . "
   उत्तर - असे बैल रेडकाला म्हणाला ; कारण बैलाच्या मते नदीत कमी पाणी होते .


   ३) " वाहून जाशील . मागं फिर . "
  उत्तर - असे खारुताई रेडकाला म्हणाली ; कारण                      खारुताईच्या मते नदीत खूप पाणी होते .

   ४) " मग तुला घाबरायचं काय कारण ? "
 उत्तर - असे म्हैस रेडकाला म्हणाली ; कारण रेडकू                      खारुताईपेक्षा मोठा व उंच होता .

   ५) " मला सहज जाता येईल . "
  उत्तर - असे रेडकू स्वतःशीच म्हणाले ; कारण म्हशीच्या              बोलण्याने त्याला    आत्मविश्वास आला होता.

   प्रश्न ३ . जोड्या जुळवा     उदा . कडबा - पेंढी

       अ ' गट                      ' ब ' गट
    अ) लाकडाची                 १) मोळी
    आ) मेथीची                     २) जुडी
    इ) पुस्तकांचा                    ३) गठ्ठा

  प्रश्न ४) रेडकूची गोष्ट तुमच्या शब्दांत सांगा .
उत्तर -
     म्हैस म्हातारी झाल्यामुळे तिला कडबा चावता येत नव्हता म्हणून तिने आपल्या नातवाला नदीपलीकडच्या कडबाकुट्टीवरून रेडकूला कडबा कापून आणायला सांगितला . नदीच्या पाण्याचा मोठा आवाज ऐकून रेडकू घाबरले . बैलकाका नदीजवळ चरत होते . बैलकाका रेडकूला म्हणाले , नदीला पाणी माझ्या गुडघ्याइतकंच आहे घाबरू नको आरामात जाशील . पण खारूताई रेडकाला म्हणाली , कालच माझी मैत्रीण वाहून गेली . पाणी जास्त आहे .मागे फिर .
      रेडकू गोंधळूण गेले . ते माघारी आले . तेव्हा त्याला म्हातारी म्हैस म्हणाली - सकाळीच गाढवदादा नदी पार करून आला बैलकाका उंच आहे नि खारुताई बुटकी आहे . तू खारूताईपेक्षा मोठा व उंच आहेस . तू घाबरू नकोस .
म्हशीने नातवाच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण केला . रेडकूने आनंदाने नदी पार केली आणि गाणे म्हणत ते कडबाकुट्टीच्या दिशेने गेले .


22 Comments

Unknown said…
लोकेश
Unknown said…
Rajesh sharad Waghmare
Unknown said…
Rajesh sharad Waghmare
Unknown said…
Chhgan mahiti
छान माहिती दिलीत...! Nice...!
Unknown said…
खूप छान प्रश्न उत्तर आहेत मुलानं त्याचा खूप फायदा आहे
Unknown said…
, खूप छान
Unknown said…
खुप छान आहे
Unknown said…
अभ्यासात​ फार मदत होते

Unknown said…
खुप छान

Unknown said…
Khemanand English school, jamkhed
Previous Post Next Post