उन्हाळी अभ्यास

उन्हाळी अभ्यास उपलब्ध आहे
३ .पडघमवरती टिपरी पडली

प्रश्न १ .एका वाक्यात उत्तरे लिहा .

१)पाने कशामुळे सळसळू लागली ?
उत्तर - पावसाच्या धारांमुळे व वाऱ्यामुळे पाने सळसळू लागली .

२) कशातून संगीत जुळून आले ?
उत्तर - जमिनीच्या रंध्रारंध्रातून संगीत जुळून आले .

३)थेंबासोबत कोण कोसळत आहे ?
उत्तर -  थेंबासोबत वीज कोसळत आहे .

४) पाऊस पडल्यावर कोण नाचू लागले ?
उत्तर - पाऊस पडल्यावर अंगण नाचू लागले .

प्रश्न २ . पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा .

१) कौलारावर काय पडते आहे ?
उत्तर -कौलारावर पावसाचे टपोरे थेंब पडत आहेत .

२) ' म्हातारी ढगात हरभरे भरडते 'असे का म्हटले आहे ?
उत्तर - हरभरे भरडताना जसा आवाज येतो , त्याप्रमाणे ढगांचाही गडगड असा आवाज येत होता . म्हणून गडगडाट म्हणजे जणू काही ' म्हातारी ढगात हरभरे भरडते ' असे म्हटले आहे

प्रश्न ३) काय झाले ?  , कसा आवाज झाला ?

१)पडघमवरती टिपरी पडली -तडम्  तड्तड् तडम्

२)ढग गडगडू लागले -गड्गड् गडम्

३) वीज कोसळली -कडम् कड्कड् कडम्

प्रश्न ४) पुढील शब्दांचे प्रत्येकी दोन  समानार्थी शब्द लिहा व वाचा .

१) ढग -मेघ , जलद

२)वीज -चपला , विद्युत

३) जल -पाणी , उदक

४)धरती - धरणी , जमीन .

प्रश्न ५ ) तड्तड् ' सारखे कवितेत आलेले नादमय शब्द शोधा व लिहा . तुम्हांला माहीत असलेले नादमय शब्द सांगा .

कवितेतील नादमय शब्द

तडम् तडम्
गड्गड्
कड्कड्
सळसळून
कडम् कडम्

आणखी नादमय शब्द

धडधड
फडफड
 बडबड
मळमळ

प्रश्न ६) 'पडघम वरती टिपरी पडली 'असे कवितेत म्हटले आहे .खरे तर पडघवर टिपरी कुणीतरी वाजवली ,पण आपण 'पडघम वरती टिपरी वाजवली ' असे न म्हणता टिपरी पडली असे म्हणतो .आता पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा अर्थ काय होतो , ते लिहा

जसे कुंडीतल्या रोपावर बुरशी पडली ,
 म्हणजे बुरशी तयार झाली .

१) सुभानराव निवडणुकीत पडले .

म्हणजे सुभानरावांचा निवडणुकीत  पराभव झाला .

२) कैरी पिवळी पडली .

म्हणजे कैरी पिकू लागली .

३) समीरा आजारी पडली .

म्हणजे समीराची तब्येत बिघडली .

४) खाऊ मिळाला नाही म्हणून रमेशचा चेहरा पडला .

म्हणजे रमेश नाराज झाला

५) काल रात्री खूप पाऊस पडला .

भारी वर्षाव झाला

प्रश्न ७) पुढील कामे करण्यासाठी तुमच्या
 घरी कोणत्या वस्तू वापरतात .
जसे - हरभरे भरडण्यासाठी - जातं

१)धान्य दळण्यासाठी -गिरणी

२) धान्य पाखडण्यासाठी -सूप

३) मसाला वाटण्यासाठी - मिक्सर

४) धान्य चाळण्यासाठी - चाळण

५) चहा गाळण्यासाठी -गाळणी

६) काकडी कापण्यासाठी - चाकू

प्रश्न ८) तुम्हांला पावसात भिजायला आवडते का ? भिजल्यावर तुम्हांला काय वाटते , ते लिहा .

मला पावसात भिजायला आवडते .
 पावसात भिजल्यावर मजा वाटते , परत
परत पाऊस यावासा वाटतो .

Post a Comment

Previous Post Next Post