उन्हाळी अभ्यास

उन्हाळी अभ्यास उपलब्ध आहे

 वाचनपाठ , प्रश्नोत्तरासह ,  इयत्ता -1 ली भाग -3 , पान क्र. 22वाक्य पूर्ण करा बनवा


आज आहे आमच्या------------- चे लग्न.


--------    ------------   --------वाजवतात चौघडा.


चिमणा आहे----------- पूरचा. 


चिमणी आहे------------ पूरची.


-------------तोरण लावत आहेत.

 

-------------सनई वाजवत आहे.

 

--------    ------------   --------राव आले सजून.

 

-------------नी धरला आंतरपाट.

 

लग्नाची ------ आहे फारच छान ,

 

लग्नात झाले सगळ्यांचे --------- छान .


----------------------------------------------------------------------------------------

उत्तरे पाहण्यासाठी क्लिक करा

 

एका वाक्यात उत्तरे द्या

 

1.   आज कोणाचे लग्न आहे ?

उत्तर :------------------------------------- -----------------------------------------

2  कोणकोण चौघडा वाजवत आहेत ?

उत्तर :---------------------------------------- -------------------------------------

3 नागपूरचे कोण आहे ?

उत्तर :--------------------------------------- --------------------------------------

4चिमणीचे गाव कोणते आहे ?

उत्तर :-----------------------------------------------------------------------------

5.  पोपट कोणते काम करत आहे ?

उत्तर :---------------------------------------- -------------------------------------

6.  सनई  कोण वाजवत आहे ?

उत्तर :------------------------------------------------------------------------------

7.   सजून कोण आले आहेत ?

उत्तर :------------------------------------------------------------------------------

8.  उंदीर हत्ती कासव का सजून  आले आहेत ?

उत्तर :--------------------------------------- --------------------------------------

9.  आंतरपाट कोणी धरला ?

उत्तर :--------------------------------------- --------------------------------------

10. लग्नात तुम्ही कोणते काम कराल ?

उत्तर :--------------------------------------- --------------------------------------

 

 

प्रयत्न करा

 

आमंत्रण पत्रिका पाहून बनवा (आई बाबांची मदत घ्या.  )

नवरदेव                                                   नवरी   

गाव                                                           गाव         

 

 

स्थळ

वेळ

ठिकाण

 

 

प्रमुख पाहुणे

 

 

चिमुकले निमंत्रक 
👇👇  उत्तरे  पहा    👇👇

वाक्य पूर्ण करा बनवा

 

आज आहे आमच्या चिमणा -चिमणीचे लग्न.

 

ससा , मांजर व कावळा वाजवतात चौघडा.

 

चिमणा आहे नागपूरचा

.

चिमणी आहे कोल्हापूरची.

 

पोपट तोरण लावत आहेत.

 

माकड सनई वाजवत आहे.

 

उंदीर, हत्ती व  कासवराव आले सजून.

 

जिराफांनी धरला आंतरपाट.

 

लग्नाची वेळ आहे फारच छान ,

 

लग्नात झाले सगळ्यांचे भोजन छान .

 

----------------------------------------------------------------------------------------

उत्तरे पाहण्यासाठी क्लिक करा

 

एका वाक्यात उत्तरे द्या

 

1.      आज कोणाचे लग्न आहे ?

उत्तर : आज चिमणा -चिमणीचे  लग्न आहे. 

2.   कोणकोण चौघडा वाजवत आहेत ?

उत्तर : ससा , मांजर व कावळा चौघडा वाजवत आहेत

3.   नागपूरचे कोण आहे ?

उत्तर :नागपूरचे नवरदेव म्हणजेच चिमणा आहे. 

4.   चिमणीचे गाव कोणते आहे ?

उत्तर :चिमणी कोल्हापूरची आहे 

5.  पोपट कोणते काम करत आहे ?

उत्तर :पोपट तोरण लावत  आहे

6.  सनई  कोण वाजवत आहे ?

उत्तर :सनई  माकड  वाजवत आहे. 

7.   सजून कोण आले आहेत ?

उत्तर :सजून उंदीर, हत्ती व  कासव आले आहेत 

8.  उंदीर, हत्ती व  कासव का सजून  आले आहेत ?

उत्तर :उंदीर हत्ती कासव लग्नासाठी  सजून  आले आहेत. 

9.  आंतरपाट कोणी धरला ?

उत्तर :आंतरपाट जिराफांनी  धरला. 

10. लग्नात तुम्ही कोणते काम कराल ?

उत्तर : आम्ही मोठ्या माणसांना मदत करू , खूप मजा करू आणि पोटभर जेवण करू .

 

 

प्रयत्न करा

 

आमंत्रण पत्रिका पाहून बनवा (आई बाबांची मदत घ्या.  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Post a Comment

Previous Post Next Post