१ली गणित

इयत्ता १ली गणित

Sr.no.

Name

TEST LINK

 

Understand and write 1

क्लिक करा

 

Understand and write 2

क्लिक करा

 

Understand and write 3

क्लिक करा

 

Understand and write 4

क्लिक करा

 

Understand and write 5

क्लिक करा

 

Understand and write

क्लिक करा

 

Understand and write

क्लिक करा

 

Understand and write 8

क्लिक करा

 

Understand and write 9

क्लिक करा

 

Number introduction

क्लिक करा

 

One –Many

क्लिक करा

गणित

Small big

क्लिक करा

 

Behind - in front of

क्लिक करा

 

Above- below

क्लिक करा

 

Earlier- Later

क्लिक करा

 

Oral addition तोंडी बेरीज

क्लिक करा

 

0 ओळख व लेखन

क्लिक करा

 

अंक आणि चित्र 

क्लिक करा

 

Less and more कमी जास्त

क्लिक करा

 

Coins and Currenly notes / नाणी व नोटा

क्लिक करा

 

Introdultion and writing of 11 to 20

क्लिक करा

 

Introdultion and writing of 31 to 40

क्लिक करा

 

Introduction and writing of 41 to 0  

क्लिक करा

 

Introduction and writing of 51 to 60  

क्लिक करा`

 

Introduction and writing of 61 to 70  

क्लिक करा

 

Introduction and writing of 71 to 80  

क्लिक करा

 

Introduction and writing of 81 to 90  

क्लिक करा

 

Introduction and writing of 91 to 99

क्लिक करा

 

Addition - upto 20

क्लिक करा

 

बेरीज : पुढे मोजून

क्लिक करा

 

Pattern

क्लिक करा

 

आकार ओळख

क्लिक करा

 

लांब - आखूड, उंच - ठेंगणा ,जड - हलका, दूर - जवळ,डावा - उजवा, कमी वेळ - जास्त वेळ

क्लिक करा

 

सप्ताहाचे वार

चित्र पहा नीट

क्लिक करा  

क्लिक करा  


2 Comments