**दिवाळीचा अभ्यास डाऊनलोड करा **

HAPPY DIWALI ll *दिवाळीचा अभ्यास डाऊनलोड करा* ll
उत्तर शेवटी आहे 👇👇👇👇
हाताचे शेवटचे बोट -                    करंगळी
पुरण घालून करतात ती -             पुरणपोळी
फुलाचा भाग -                             पाकळी
न उमललेले फूल -                        कळी
एका हाताने वाजत नाही ती -         टाळी
लाकड े एकत्र बांधून केलेली -       मोळी

Post a Comment

Previous Post Next Post