उन्हाळी अभ्यास

उन्हाळी अभ्यास उपलब्ध आहे
उत्तर शेवटी आहे 👇👇👇👇
हाताचे शेवटचे बोट -                    करंगळी
पुरण घालून करतात ती -             पुरणपोळी
फुलाचा भाग -                             पाकळी
न उमललेले फूल -                        कळी
एका हाताने वाजत नाही ती -         टाळी
लाकड े एकत्र बांधून केलेली -       मोळी

Post a Comment

Previous Post Next Post