सोपा स्वाध्याय 

शेवटचा उच्चार समान असणाऱ्या शब्दाची जोडी लिहा.

घोडा =तोडा 

कान =

थोडा =

हुशार =

ओढा =

रिंगण =

सात =

सोडा =

प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

घोड्याच्या पाठीवर काय आहे ?

------------------------------

घोडा मान कशी वळवितो ?

------------------------------

अंगण कोण उखडून टाकतो ?

------------------------------

घोडा एका दमात काय करतो ?

------------------------------

चला वाचन करुया पटपट व  लिहुया  झटपट

घोडा तोडा मोडा फोडा  झोडा  छोडा

कान मान रान वान खान गान छान तान दान

हुशार स्वार फार मार खार सार वार तार हार क्षार घार गार चार

सात दमात  नात मात रात वात भात कात ज्ञात यात घात क्षणात रानात वनात 


Post a Comment

Previous Post Next Post

Featured Post