४ थी मराठी स्वाध्याय


४ थी मराठी स्वाध्याय 
अ.न. पाठाचे नाव  पान क्रं स्वाध्याय टेस्ट 
1 धरतीची आम्ही लेकर   1 TEST
2 बोलणारी नदी      2 स्वाध्याय TEST
3 आम्हालाही हवाय मोबाइल  8 स्वाध्याय TEST
4  या भारतात  9 स्वाध्याय   TEST
5 मला शिकायचं  10  स्वाध्याय TEST
6

मायेची पाखर   

15 स्वाध्याय TEST
7 धूळपेरणी  19 स्वाध्याय TEST
8 गुणग्राहक राजा  22 स्वाध्याय TEST
9 ईदगाह 27 स्वाध्याय TEST
10 धाडसी हाली 33 स्वाध्याय TEST
11 नाखवादादा  नाखवादादा 37 स्वाध्याय TEST
12 वाटाड्या  40 स्वाध्याय TEST
13 चवदार तळ्याचे पाणी  46 स्वाध्याय TEST
14 मिठाचा शोध  49 स्वाध्याय TEST
15 आनंदाचं झाड  54 स्वाध्याय TEST
16 झुळक मी व्हावे  57 स्वाध्याय TEST
17 म्हणींच्या गमती जमती 59 स्वाध्याय TEST
18 जननायक बिरसा मुंडा  65 स्वाध्याय TEST
19 हे कोण गे आई ? 67 स्वाध्याय TEST
20 कोलाज  70 स्वाध्याय TEST
21 आभाळमाया  73 स्वाध्याय TEST
22 होय मी सुद्धा! 76 स्वाध्याय TEST
23 मन्हा खान्देस्नी  माटी 80 स्वाध्याय TEST
24 थोर हुतात्मे  84 स्वाध्याय TEST
25 संतवाणी  88 स्वाध्याय TEST

Post a Comment

Featured Post