साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा

 

विषय -मराठी 

चित्रवाचन            Download PDF

शाळेचे नाव    ----------------------------

विषय – मराठी .

चित्रवाचन . 

 पान क्रं. २२ 

चित्र पहा वाक्य लिहा

 

चित्रामध्ये छोटा भीम आहे .

                                                                        

१. --------------------------- -----------------

2.------------------------------------- --------

3.---------------------------------------------

४.- --------------------------------------------

५.---------- -----------------------------------

६.------------------- --------------------------

 

 

तुम्हाला कोणते खेळणे आवडले ?

 

आणि  का??

--------------------------- ------------------------------------------------------ ---------------------------


 

चित्रातील माणसे काय बोलत असतील     पान क्रं. २२ 

 

मुलगा - --------------------------- ------------------------------------------------------ -----

मुलगी --------------------------- ------------------------------------------------------ ------

आई ---------------------------- ------------------------------------------------------ -------

बाबा  ---------------------------- ------------------------------------------------------ ------

दुकानदार ---------------------------- ------------------------------------------------------ ------- ---------------------------- ------------------------------------------------------ ------

 गणित

स्थानिक किंमत लिहा

संख्या

दशक

एकक

 

 

५६

 

 

५३

 

 

४६

 

 

७९

 

 

२३

 

 

४३

 

 

३९

 

 

२९

 

 

४९

 

 

०२

 

 

३०

 

 


 

विषय – इंग्रजी    /   ENGLISH  .  page no.16

Write down four letter word.

---------------------------- ------------------------------------------------------ ------- ---------------------------- ------------------------------------------------------ ------

कृती करा 


fly jump swim walk run hop

fly

jump

 

swim

 

walk

Post a Comment

Previous Post Next Post