उन्हाळी अभ्यास

उन्हाळी अभ्यास उपलब्ध आहे


विषय -मराठी .९. शेरास सव्वाशेर 


पान क्रं
30काढा.

१) तर काय झाले असते .. 

१.नानाकाकांनी काहीच केले नसते तर ...

 वाक्य  ----------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

2नानाकाकांच्या शेतात उंदीर नसते तर

वाक्य  ----------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------

3.नानाकाकानी उंदीर मारण्याचे औषध ठेवले असते तर

वाक्य  ----------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

४. शेतात साप  असते तर

वाक्य  ----------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

२)शब्दाच्या सुरुवातीला ‘ अ  ‘ लावा

धीर   ----------- --------------------- ------------------

स्वस्थ ---- --------------------- --------------------

शक्य------ --------------------- ---------------------

 प्रकाशित ----------- --------------------- ---------------

लपलेले शब्द शोधा 

कपाळावर  ----------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

 

Q.1  write rhyming words                                   page 30

यमक जुळविणारे शब्द लिहा

Words

 

Hat

 

All

 

last

 

Bell

 

best

 

Ill

 

that

 

she

 

shall

 

Shop

 

shut

 

there

 

विषय –परिसर अभ्यास भाग         


  .  ८    आपली पाण्याची गरज  पान क्रं .४माणसांना  पाणी आवश्यक असते का ?
.

उत्तर ------------------------------------------

मणसाला पाणी कशासाठी लागते  ? यादी करा

पाणी आवश्यक

तेथे पाणी नसल्यास काय होईल

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart: Terminator: ऑनलाईन टेस्टसाठी क्लिक करा


Post a Comment

Previous Post Next Post